ایده بشدت ساده و هول انگیز است. یک سوسک بزرگ چند سانتی متری روبروی یک آرایه از دیودهای نورانی قرار می گیرد. این دیودها اطلاعات ِ فاصله ی سه چرخه ای که او رویش قرار دارد از محیط اطراف را به سوسک خواهند داد. از آنجا که سوسک تمایل به جاهای تاریک دارد، از دیودهای نورانی فرار می کند. این در حالی است که او را روی یک توپ (شبیه موس) نگه داشته اند. به این ترتیب، حرکات سوسک به سه چرخه منتقل می شود. اینجا بیشتر ببینید.

کمی آزارتان نمی دهد؟

(لینک مستقیم به ویدئو)