این روزها زیاد دنبال کتابهای فارسی (بخصوص کتابهای قدیمی تر) در اینترنت می گردم. این یکی از کتابهایی است که پیدا کردم و اوقات بسیار خوشی برایم آورد.

قصه های بابام، نوشته ی ارسکین کالدول، ترجمه ی احمد شاملو. در یک جمله، مارتا زنی است که با شوهر چلمن اش موریس، پسرشان ویلیام و “کاکا سیاهشان” هن سم زندگی می کند، و از دست هرسه حرص می خورد. این کتاب ِ حدودا ۲۰۰ صفحه ای شامل ِ ۱۴ داستان است.

از این پایین دانلودش کنید.

اینجا پیدایش کردم