راجع به R حرف زدیم (ببینید:R میل دارید؟)، که بخشی از کارهای MATLAB رو انجام می ده و کدباز ه. دوستی اشاره کرد که Octave هم هست. و تو چه می دانی چیست Octave.

Octave رو شاید بشه پیاده سازی کدباز ِغیر رسمی ِ MATLAB قلمداد کرد (ویکیپدیا). برای آزمایش ِ این موضوع، کدی که برای MATLAB نوشته بودم رو به Octave دادم. عملا فقط مجبور به چند تغییر جزیی در کد شدم که در اینجا توضیح داده شده. مهمترین ِ این تغییرات نبود ِ تابع saveas ه (که در MATLAB برای ذخیره ی منحنی ها استفاده می شه). تابعی نوشتم به اسم o_saveas که کار این تابع رو در Octave شبیه سازی می کنه (از اینجا بگیریدش).

نکته اساسی درمورد Octave، علاوه بر کدباز بودنش، قابلیت استفاده از اون بصورت command-line ه.

Octave رو از اینجا بگیرید. Toolbox هاش رو از اینجا.

اینجا یک pie-chart مربوط به آخرین گزارش دیدیش رو می بینید که با دو نرم افزار، به کمک تقریبا یک کد، ساخته شده.

 didish_domain_matlab.png

حاصل MATLAB

 didish_domain_octave.png

حاصل Octave