به گزارش دیدیش ۱۰ مطلب داغ این دو روز اینها بودند:

دیروز:

پریروز:

آرشیو داغ ترین مطالب روزانه رو در این آدرس ببینید.

دقت دارید که گزارش یک روز یعنی داغ ترین ها از بین همه لینکهای اشتراک گذاشته شده در سه روز گذشته اش (ببینید:دیدیش: تغییر در گزارش های روزانه).