طراحان ژاپنی برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین یک کرست ساختند که یک کاسه برای برنج و یکی برای خورشت داره.

این جمله خواب دیشب من نیست. ببینید: