Shenidi?

من می ترسم – دکتر کاشی

یک پادکست جدید از روز هفتم بی بی سی (این پایین بشنوید). پادکستهای فارسی رو در “شنیدی؟” دنبال کنید.

روایتی دیگر از مرگ زهرا، پزشک جوان در همدان – ایرسا

با جمع بندی زمان های ذکر شده ، برای وقوع حادثه خودکشی در بازداشت گاه، فقط ۲۰ دقیقه بدون اطلاع ازوضعیت زهرا سپری می شود، ۲۰ دقیقه ای که با اقدام زهرا درتصمیم به خودکشی و کندن پارچه تبلیغاتی از دیوار، بافتن طناب دار از پارچه ی تبلیغاتی ، یافتن جای مناسب برا ی بستن طناب دار، چیدن صندلی، حلق آویز کردن خود و دست و پا زدن های طولانی هنگام مرگ با دار آویخته از پارچه قابل انعطاف پر می شود. منطقا در این غفلت کوتاه ماموران، مرگ باید سریع تر از شلیک مستقیم گلوله در مغز به سراغ زهرا آمده باشد.

چند هایکو از قدسی قاضی نور – آوای موج

یکی زود به ستوه می آید

زود می رنجد

زود می رود

زود بر می گردد

یکی به ستوه نمی آید

نمی رنجد

دیر می رود, برنمی گردد!

این پست کامل خواهد شد.