اول – از اینکه در اطرافم واکنش زیادی٬ بهتر: هیچ واکنشی٬ به از ریل خارج شدن و انفجار قطار در کبک ندیدم تعجب کردم. قطار ِ نفتی که بخشی از شهر لک مگنتیک را سوزاند و حدود ۵۰ نفر را کشت، چند ساعت قبل از محدوده‌ی تورنتو گذشته‌بود٬ و در اطراف من جز در CBC خبری از این اتفاق نبود.

دوم – آخر هفته‌قبل که تورنتو را سیل گرفت٬ برق قسمت‌هایی از شهر هم قطع شد. در مناطق شمالی بی‌برقی چند ساعت بیشتر طول نکشید٬ اما در سمت غرب بعضی از مناطق نزدیک دو روز٬ و بیشتر٬ در تاریکی بودند. دو روز قبل٬ CBC با دختری حرف می‌زد که ۳۸ ساعت٬ یا نزدیک آن٬ بی‌برق مانده بود. دختر می‌گفت مشکل بزرگش این است که شارژ موبایل‌اش تمام می‌شود و باید تا رفتن سر کار صبر کند که باطری‌اش را دوباره به برق بزند. می‌گفت به مادرم گفتم معضل ِ من غذا نداشتن نیست٬ من WiFi را از دست داده‌ام.

دوست دارم درباره‌ی این فکر کنم که چه وقت در چند هزار سال ِ گذشته٬ آدمیزاد تا این اندازه سطح زندگی‌اش را در رابطه با یک ساختار بیرونی تعریف می‌کرده‌است. سردرگمی دختر تورنتویی از دردست‌رس نبودن انرژی الکتریکی و کشته شدن ۵۰ نفر در کبک به‌خاطر انفجار قطار حامل انرژی، دو نقطه از یک خط هستند که از تورنتو تا کبک و بعد و قبل از آن کشیده‌شده. دوست دارم درباره‌ی این خط فکر کنم.

عکس از این‌جا