مجسمه آرش کمانگیر … با ۱۲ میلیون تومان ساخته شدند – خبرگزاری میراث فرهنگی

این متن رو دوست عزیزی فرستاده و خواسته که اینجا بگذارم. فکر می کنم اشاره داستان به یک سریال تلویزیونی باشه. ما رو هم ارشاد بفرمایید اگر گرفتید داستان چیه.

هفته ای بیشتر نگذشته است از پایان یافتن ماه رمضان اما حدیث سریال های آن و مخصوصا سریال اغما هنوز نقل محافل است. در کنار ملت شریف و نجیب ایران گویا این سریال تاثیر خود را بر توده حاکمان نیز گذارده زیرا چنانکه گفته اند:

مادام که لاریجانی فهمیده است که پیر بابا ذات الیاس دولت را فاش کرده و او را به این مطلب واقف ساخته که احمدی نژاد ۳ سال و نیم پیش در اردبیل در گذشته است، به یکباره حدیث گذشته وی را در خاطر آمده و نگاهی به عقب او را به یاد روزهایی انداخته که هر بار خواسته تا هیزم جنگ را کم کرده و از آتش زیر خاکستر آن بکاهد، الیاس دولت سخنانی چند ایراد کرده و در نهایت روز پس را از پیش گداخته تر کرده است. پس بر آن شد که تا با استعفایی پای خود به کنار کشد تا الیاسک بیرون از پرده بیش از این خود و دیگران را نیازارد و رود به راهی که او فنا در پی است.

پس نوشت: فرزاد مرحمت کرده توضیح داده.