ترجمه آخرین مقاله یوری آونری روشنفکر و یکی از فعالین جنبش صلح اسرائیل که مدت­ها نماینده مجلس اسرائیل بوده است، و امروز نیز در این کشور زندگی می­کند- مانی ب، با تشکر از وحید.

دکتر مجیدی عزیز هم این ویدئو رو فرستاده.