اگر همه مثل هم فکر کنند٬ شرایط بهتر می‌شود؟ – گناهکار

وا اسلاما، وا پوتینا– حاجی واشنگتن

این پست کامل خواهد شد…