این فیلم از ساخته های Bebin.tv ه. لینک از حقیقت ایرانی (انگلیسی).