اول)

… این فرهنگ کاملا غربی ه. ساعت یک بامداد. ساعت دو بامداد. ساعت سه بامداد. چهار بامداد. هنوز صبح نشده. فرهنگ غربی، بر اساس ساعت گرینویچ، دو تا دوازده ساعت تقسیم می کنه. برای همین هم ما ساعتمون که ۲۴ ساعت می شه، توی فرهنگ غربی، که با مدارخورشید و ماه ارتباط ویژه ای نداره، مجبوره قرارداد بگذاره. میگه من چیکار دارم کی خورشید طلوع می کنه کی غروب می کنه. چیکار دارم به اینها. من برام این مهم اینه که بتونم یک نظم منطقی رو تو زندگی ام داشته باشم. برای همین دو تا ۱۲ ساعت دارم. یک ۱۲ ساعت رو اسمش رو می گذارم روز. یک ۱۲ ساعت رو اسمش می گذارم شب. حالا می خواد شب باشه می خواد نباشه. ولی توی فرهنگ اسلامی میگه من اتفاقا کار دارم به آسمون. … در حقیقت فرهنگ اهل بیت این ه. هر موقع که خورشید غروب می کنه، غروب خورشید به معنی پایان یافتن یک ۲۴ ساعت ه. یعنی تموم شد. سوت پایان مسابقه ی اون روز کشیده شد. روز و شبش، لیل و نهارش تموم شد. (تاکید از من)

(لینک مستقیم به ویدئو)

من نجوم بلد نیستم اما این ایده یک جایی اش می لنگد، چون از یک غروب خورشید تا غروب فردا لزوما ۲۴ ساعت نیست. برای مثال اگر امروز خورشید راس ساعت ۵ بعدازظهر غروب کند و فردا ساعت پنج و یک دقیقه، در این صورت اگر روز را بر مبنای زمان غروب خورشید تعریف کنیم، در بخشی از سال روزهای طولانی تر از ۲۴ ساعت و در بخشی از سال روزهای کوتاه تر از ۲۴ ساعت خواهیم داشت. این یعنی ساعت ِ مچی نمی تواند صرفا دورهای ۲۴ ساعت ه بزند و باید گاهی از ۲۳:۵۰ به ۰۰:۰۰ بپرد و گاهی تا ۲۴:۱۰ صبر کند و بعد ۰۰:۰۰ شود. گذشته از این، اینکه روز ۲۴ ساعت و خرده ای است دقیقا وابسته به طول زمان ِ چرخش زمین دور خورشید است، پس این ادعا که «فرهنگ غربی با مدارخورشید ارتباط ویژه ای نداره» چندان درست به نظر نمی رسد (مدار زمین به دور خورشید البته). بفرمایید اگر من اشتباه می کنم.

دوم) قبل از این صحبتها همین خانم درمورد «زمان های ویژه ای که اهل بیت برای شکل گرفتن نطفه ی فرزند توصیه کرده اند» توضیح داده است که،

روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگیی که داره این ه که فرد بیشترین دوری را از طول موج های شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه و سلامتی دین و دنیا رو خداوند روزیش می کنه (تاکید از من).

(لینک مستقیم به ویدئو)

این یعنی ابزار تاثیر شیطان در انسان، یا یکی از ابزارهای او، پدیده ای است که طول موج برای آن قابل تعریف است. این یعنی به نظر گوینده یک مدل مناسب برای شیطان یک منبع تشعشع است که طول موج خاصی دارد که می شود راه آن را سد کرد. این نگاه راه را برای این ایده باز می کند که با شناسایی دقیق تر «طول موج شیطان» بتوانیم لباس های ویژه ای تهیه کنیم که باعث افزایش تقوی شود.

* بنابر گفته ایشان گویا برای شب چهارشنبه در «کتابهای مستند و معتبر» توصیه ای وجود ندارد.