people.jpgفارس می نویسد،

پس از گذشت دو ساعت حرکت از فرودگاه شهرکرد اتومبیل حامل رئیس‌جمهور همچنان در میان انبوه جمعیت متوقف است و هنوز به محل سخنرانی و دیدار عمومی با مردم نرسیده است.

کمی حساب کتاب کنیم. حداقل حقوق ماهیانه در سال جاری ۳۰۳ هزار تومان است. با فرض اینکه یک نفر شاغل ماهی ۲۰۰ ساعت کار می کند، این به معنی دستمزد ۱۵۰۰ تومانی برای هر ساعت کار است. اگر فرض کنیم تعداد افراد شاغل در «انبوه جمعیت»ی که منتظر شنیدن سخنرانی احمدی نژاد بوده اند ۱۰ هزار نفر است، دو ساعت وقت این عده ۳۰ میلیون تومان می ارزد. اگر این عده با پرداخت حقوق در مراسم استقبال از احمدی نژاد شرکت کرده باشند، این به معنی اضافه شدن ۳۰ میلیون تومان به بقیه ی هزینه های این مراسم است. در غیر اینصورت نیز، اگر محمود احمدی نژاد با هلی کوپتر به محل مراسم می رفت، حداقل بیست هزار نفر ساعت می توانست صرف کار دیگری شود.

حالا باید به این فکر کنیم که استفاده از مسیر زمینی برای طی کردن این فاصله چقدر سود داشته است. در این محاسبه، هزینه ی استفاده از هلی کوپتر و هزینه های امنیتی اضافی ِِ ناشی از حرکت از میان جمعیت را هم باید لحاظ کنیم. دقت کنیم که احمدی نژاد سیاستمداری است که حساب قند و چای ریاست جمهوری را هم دارد.

عکس از فارس