به این تصاویر نگاه کنید. به نظر می رسد اثر یک زخم قدیمی روی چانه ی محمود احمدی نژاد وجود دارد. اگر اشتباه نکنم این اثر قبل از سال ۸۴ هم وجود داشته است.

chin_1.jpg

chin_2.jpg

chin_3.jpg

chin_4.jpg

chin_5.jpg

chin_6.jpg