american_detainee_1.jpg

درک این نکته به نظرم انتظار زیادی نیست که با وجود تکنولوژی های جدید عملا جاسوسی به مفهوم قدیمی بی معنی شده است. این یعنی با وجود اینترنت لزومی ندارد متن را میکروفیش کنی و بگذاری ته کفشت و با وجود ماهواره های جاسوسی معنی ندارد که آدم ِ آمریکایی را دوربین بهش بدهی و بفرستی ایران که از چیزی عکس بگیرد. حالا با این احوال، این سه جیمز باند دقیقا می خواسته اند چه نوع عملیات جاسوسی ای انجام بدهند؟ و اگر می خواسته اند انجام بدهند که در این صحنه ی بغل کردن انواع امکانات برای مبادله ی اطلاعات وجود دارد. البته این همه با این فرض است که بعد از این صحنه، وقتی دوربین ها خاموش شده اند، سرتاپای جیمز و جک و آماندا و مادرانشان را نگشته باشند.

american_detainee_2.jpg

عکس ها از جرس