جزییات را می گذارم برای بعد. به یک کنفرانس در George Bush Institute دعوت شده ام که توسط فریدام هاوس برگزار می شود و در ابتدای آن جرج بوش پسر سخنرانی کوتاهی می کند (برنامه ی کنفرانس). تاکید کرده ام که من نماینده ی کسی نیستم و شرکتم در کنفرانس به منزله ی تایید هیچ نگرش سیاسی خاصی نیست. اینجا کمی بیشتر در مورد کنفرانس توضیح دادم: روزانه: میهمانی آقای بوش

حالا سوال اساسی این است: بروم یا نروم، یا مشروط بروم (لینک مستقیم نظرخواهی).