سالی که حاکمیت خود را در آینه دید

mardomak_eid.jpgبهار ۱۳۸۸ با انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم تمام شد. حضور خاتمی و میرحسین موسوی، میزگردهای تلویزیونی، و امید به بازشدن فضا، برای همه ی آنهایی که از محمود احمدی نژاد و فضای سیاسی- اجتماعی کشور دلخون بودند، نوید آغاز دوباره  فضایی بود که در سالهای اولیه دوران پس از دوم خرداد شاهد آن بودیم. اینهمه با اعلام مشکوک نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره  دهم و خشونت های خیابانی پس از آن رنگ باخت. از این زمان فضایی بوجود آمد که خشمگین ترها به آن نام «کودتای انتخاباتی» دادند. در این رخدادها، طبق آمارها، چند ده نفر کشته شدند، بسیاری به زندان افتادند و شکنجه شدند، و ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه  ایران بیشتر از پیش آسیب دید. با اینهمه، و بدون کوچک نشان دادن اهمیت این حوادث، سال ۱۳۸۸ سال برابری بود. (ادامه در مردمک)