توضیح: این نوشته به جنبش سبز ارتباطی ندارد و سبز بودن پیراهن این آقا صرفا تصادفی است.

ما در هیاهوی خودمان غرق خواهیم شد

google_bazz.png

یک هفته دیگر درمورد این نوشته حرف می زنیم.