hot_drink_cartoon.jpg

اندر خطرات نوشیدنی های داغ در سرمای زمستان – از مترو.

مرتبط: عکس روز: نسبیت ِ شکمی