cow-dog-s.jpg

این یک تبلیغ در مترو است. یک گروه حمایت از حیوانات برای نجات گاوها چنین پوسترهایی برپا کرده بود که بگوید “با سگ رفیق می شوی اما گاو را می خوری؟” یکی جواب داده بود “بعضی ها هم سگ و هم گاو را می خورند”.

طنز قضیه این است که این پوستر در شهری هوا شده که بخش بزرگی از جمعیتش، درست یا غلط، مشهور به علاقه به گوشت سگ و گربه هستند.