piaderou.jpg

این روزها در مورد قضایای ایران مطلب زیاد نوشته می شود. مطلب ِ خیلی خوب هم زیاد نوشته می شود. این وسط اما، آیدای پیاده رو همان چیزی را می نویسد که انگار ته حلقت بوده و باید می گفته ای اما بلد نبوده ای به این خوبی بگویی. خوراک آیدا را از اینجا مشترک بشوید.

برای همه ایرانیانی که به احمدی نژاد رای داده اند

… برایم مهم نیست این کشته ها که می بینم که هستند. مثل من فکر می کنند یا نه. فقط می دانم که هموطن هستند. هموطن من و تو. هموطن خیلی عزیز است. باور کن. سوگند می خورم اگر موسوی برنده شده بود و تو امروز در خیابان بودی و کسی از دماغت خون می ریخت من هم به خیابان می آمدم. به جان عزیزانم می آمدم. من رای نمی دهم که خون از دماغ کسی ریخته شود. من به سازندگی وطنم احترام می گذارم. صدای ناله تو به زبان مادری چیزی را در من ویران می کند که دیگر هیچوقت جایش خوب نمی شود. تو هم اگر وبلاگ مرا می خوانی برو. نگذار لطفن. در این سی سال این اولین بار است که شک بالا گرفته است. و این شک حق تو را هم زایل می کند….

شهر ِ باریک” ِ آیدا را از آمازون بگیرید.