مرحمت می کنید در این نظرسنجی شرکت کنید و بفرمایید “بنظر شما کدام بخش از کمانگیر اگر نبود بهتر بود؟” هر تعداد گزینه می توانید انتخاب کنید و همینطور می توانید در بخش “غیره” چیزی بنویسید (لینک مستقیم به نظرسنجی).