چند وقت قبل برای سایت گذار یک مقاله در مورد داستانهای اخیر با بلوهوست (ببینید:بلوهوست و ما: پیگیری کنیم!) نوشتم که امروز منتشر شد.

متن انگلیسی، و اصلی، مقاله را در این آدرس بخوانید:

We Need to Talk!

On the Suspension of Persian Blogs by the Hosting Company Bluehost

Seinfeld’s George Costanza once said “we need to talk” is “the worst four words in the English language.” Some of the people who comment on our Persian blogs—though not particularly fond of the “perverted” Western culture—do share the same viewpoint with Mr. Costanza.

jerry-seinfeld-george-costanza_s.jpg

متن ترجمه شده ی مقاله به فارسی در این آدرس قابل دسترسی است:

ما باید صحبت کنیم!

به مناسبت بستن شدن بلاگ‌‌های فارسی زبان از سوی شرکت میزبان “بلو‌هوست”