با فرونشستن هیجان و فرودگاه نشینی و خیابان نوردی، حالا می شود کمی نزدیک تر به جنگ غزه نگاه کرد. این دو ویدئو را ببینید.

(لینک مستقیم به ویدئو)

گزارش بی بی سی از خرابی در غزه. گزارشگر می گوید “دوربین ما نمی تواند شدت خرابی را نشان دهد. من از زمین لرزه، طوفان، و تسونامی گزارش تهیه کرده ام، اما آنچه در اینجا اتفاق افتاده است به بدی آنها و از همه ی آنها بدتر است. این خرابی توسط بولدوزرهای اسراییلی ایجاد شده است”.

(لینک مستقیم به ویدئو).

مثلا پاسخ های سخنگوی دولت اسراییل. این آقا تصور می کند حرفهایش جدی هستند.