در مورد انتقال خوراک های فیدبرنر حتما شنیده اید (بلاگ نوشت توضیح کاملی نوشته است: انتقال فیدبرنر). عدم انجام این کار می تواند به قیمت از دست دادن آدرس خوراکتان تمام شود. پس جدی بگیرید!

آخرین گزارش خوراک شمار نشان می دهد که از حدود ۴۸۰ وبلاگ فارسی مورد بررسی فقط حدود ۳۵% خوراکشان را بروز کرده اند.

feedburner_update_feeds.png

زمانی که تعداد مشترکین را هم در محاسبه داخل می کنیم، یعنی به هر خوراک وزنی برابر تعداد مشترکینش می دهیم، این عدد به حدود نیم می رسد. دقت کنید که مفهوم این موضوع این است که در بدترین حالت نیمی از مبادلات مبتنی بر خوراک در وبلاگستان می تواند مساله دار شود.

feedburner_update_subs.png

از بیست خوراک اول ِ وبلاگستان، این هفت وبلاگ نویس هنوز خوراکشان را بروز نکرده اند:

خوراکتان را بروز کنید!