bottom_shoe_invention_s.jpg

تصور کن: برف آمده، می روی بیرون، روی زمین پر است از “فلانی”. همه جا روی برف. شادمانه رویشان قدم برمی داری و “فلانی” را له می کنی. در همین زمان، پشت سرت، برای دیگرانی که می خواهند “فلانی” له کنند، روی برف اثر می گذاری.

به همین سادگی: کافی است شرکتهای داخلی ِ کفش سازی زیر تولیداتشان اسامی و نمادهای کشورهای “بد” را حک کنند. فکر نمی کنم چین هم مشکلی داشته باشد زیر کفش هایش بزرگ بنویسد “آمریکا”.

هر نوع استفاده از این ایده آزاد است. فقط صادقانه برندارید بنویسید “کمانگیر”.