این پست فقط اشاره ی کوچکی است به دو پست قبلی:

هدف این دو پست این بود که با حداکثر یکبار استفاده از ارقام سال (اینجا ۲۰۰۹) و استفاده از هر تعداد از عملگرهای +-*/^ و البته پرانتز، اعداد ۰ تا ۱۰۰ را بسازیم. در دو پست قبلی در مورد دو روش نگاه کردن به این مساله حرف زدیم (روش ِ جایگشت ِ کور و روش درختهای تصادفی ِ بازگشتی).

2009_2.png

یک نمونه از عبارات موردنظر در این مساله

حالا سوال این است (اگر اهل ریاضی بازی هستید مساله های بدی نیستند):

۱- با توجه به وجود دو صفر، شاید تعداد کل اعداد ِ قابل ساخت به این روش خیلی زیاد نباشند. آزمایش ها می گوید شاید این عدد کمتر از ۵۰ باشد. می توانید این را اثبات کنید؟

۲- کدی بنویسید که این اعداد را بسازد.

اگر کاری کردید خبر بدهید. هنوز تا پایان سال فعلی شمسی خیلی وقت داریم.

از دیگران: