808191208_orig.jpg

بدون هیچ تحلیل و منطق درستی، شاید بیشتر بنا بر ادبیات مورد استفاده در خانواده و جمع، از بچگی “نامرد”ها را در ذهنم به دو دسته تقسیم می کردم: “زن”ها و “خانم”ها. ملاک این دسته بندی هم بسیار ساده بود: “زن”ها کسانی هستند که به خودشان می گویند”زن”.

در عکس بالا، “زن”ی، چون خودش خودش را به این نام صدا می کند، می گوید “زنیم، ولی فکر نکنی توی دهنت نمی زنیم”. حالا اینکه چرا این “زن” فکر می کند “زن”ها بطور معمول توی دهن کسی نمی زنند، این سوال است.

عکس: از اشتراکی های هادی