7_8710110015_l600s.jpg

جسته و گریخته می خوانیم که حماس را موساد ایجاد/تقویت کرد برای اینکه مانعی در برابر سازمان آزادیبخش فلسطین PLO ایجاد کند (مثلا اینجا). نامعقول هم نیست، ندیده ای آتش چاه های نفت را با انفجار کنترل می کنند؟ اما انگار زیاد اتفاق می افتد که آتش، دامن ِ آتش پراکن را می گیرد و مفاهیم و نقشها جابه جا می شوند. مثلا جندالله ِ تروریست، بمب گذاری “انتحاری” می کند و فارس ِ نیوز ِ جمهوری اسلامی گزارش لحظه به لحظه ی درگیری ِ “دانشجویان” با نیروی انتظامی ِ جمهوری اسلامی را با هیجان منتشر می کند. فرمانده ی کل سپاه پاسداران هم می گوید،

می خواهیم زمینه ای ایجاد کنیم که اگر نیاز شد بسیج دانشجویی به اقداماتی مشابه ۱۳ آبان دست بزند

اینجاست که چاقو دسته ی خودش را دارد می برد و خشونت و استفاده از ابزار ِ مقدس سازی دردسر می شود. لابد بعد از این به جای استفاده از عبارت ِ فخیم ِ “حمله ی انتحاری” باید تصمیم بگیریم که بگوییم “حمله ی انتحاری ِ هلاکت مندانه” یا “حمله ی انتحاری ِ استشهادی ِ خداپسندانه ی رفقا”. حمله به باغ سفارت البته همیشه خوب است، چرا حمله کنندگان را با باتوم کتک می زنیم را کسی فقط باید کمی توضیح بدهد.

عکس از فارس