سالها پیش مجله ی دانستنیها* در آخرین شماره ی یک سال*، مثلا فرض کنید ۱۳۶۸، اعداد یک تا ۱۳۶۸* را با ترکیب ۱ و ۳ و ۶ و ۸ ساخته بود. حالا در شروع سال ۲۰۰۹ می توانیم این کار را بکنیم، البته به کمک برنامه نویسی.

یک کد Matlab نوشتم که نوشتنش از اجرا کردنش خیلی کمتر طول کشید. این کد، بطرز شرم آوری، صرفا جایگشت های ۲۰۰۹+-*/^ را به طول های مختلف آزمایش می کند و نتایج را ذخیره می کند. بعد از چند دقیقه کار و آزمایش ۷۸۶۸۷۸ ترکیب، ۱۰۰۰۰۰ ترکیب صحیح پیدا شد که البته فقط منتهی به این ۴۰ عدد می شوند.

try_1.png

کد را از اینجا بگیرید. بوضوح باید روی ساختن درختهای تصادفی کار کرد و از این دست. کسی حوصله دارد این کد را بنویسد؟ یا دیده است این کد را جایی؟

*مطمئن نیستم