این پست خیلی به سیاق این وبلاگ نمی آید، و قاعدتا باید در “روزانه” ها می رفت. اما در این چهار روزی که دسترسی به اینترنت نداشتم، و از قضا بلوهوست هم همین اوقات را برای مسدود کردن ِ کمانگیر انتخاب کرده بود، دوستان ِ مهربانی من را شرمنده ی خود کردند. از وحید نازنین که با ایمیل و تلفن مساله را پیگیری کرده بود و همه ی دوستان ِ عزیز دیگر که نازنین هستند و اگر وبلاگ می نویسیم برای همین رفاقت های نادیده است.

آقایید/خانمید. چاکریم. شرمنده کردید.

این هم چند عکس از جایی که بودم. یک برنامه ی مثلا فرهنگی ِ ایرانی هم با دو دوست عزیز دیگر اجرا کردیم که عکس و ویدئویش را اگر گیرم آمد همین جا می گذارم.

چاکریم!

The Frozen Lake - 1Snow, a closeup.

The Frozen Lake - 2The Chapel

Hello Mister!Frozen Lake

Snow, a lot of snow!