(لینک مستقیم به ویدئو)

بنظرم وقتی یک رییس پلیس ِ پر ابهت با یونیفورم و مقدار زیادی ریش را بشود اینطور سوال پیچ کرد، و البته او هم اینقدر مسلط/باهوش هست که بداند که باید عذرخواهی کند، این یعنی دور نیست زمانی که انتقاد کردن از راس هرم هم ممکن بشود.

لینک از اشتراکی های وحید