rahraftanrouyereyl.jpgکتاب “راه رفتن روی ریل” فریدون تنکابنی را سالها پیش خوانده بودم. چند روز پیش، از سر اتفاق، باز گذارم به این کتاب افتاد و به “اندیشه های نیمه شوخی، نیمه جدی، درمورد اعدام” (صفحه ی ۵۹ کتاب). این مطلب طنز به “ایران شریفی” تقدیم شده است،

نخستین زنی که اعدام شد. و با مرگ خود، برابری زن و مرد را ثابت کرد.

این مطلب اینطور آغاز می شود،

اعدام عجیب ترین چیزی است که بشر تا به امروز اختراع کرده. جانوران همدیگر را به سادگی می کشند. تنها انسان است که انسان دیگری را اعدام می کند…کشتن کاری است طبیعی. در طبیعت، هر جانداری، جاندار دیگری را بیجان می کند تا بخورد یا برای اینکه از خود دفاع کرده باشد. اما هرگز نشنیده ایم که دژخیمی، محکومی را پس از اعدام خورده باشد…

طنز “زن در شاهنامه” از این کتاب هم خواندنی است. فقط اگر پسر هستید، آن را برای همسرتان/دوست دخترتان نخوانید.