عکسهای اینطوری* را معمولا در “روزانه ها” و در دسته ی “موبایلی جات” می گذارم. این بار چندتا شد و خودش را کشید اینجا. خوراک روزانه های کمانگیر را از اینجا مشترک بشوید.

1212081524s.jpg

برای مردم هدیه ی کریسمس اتاقک تلفن نخرید، موبایل بخرید.

1212081530s.jpg

پورن! وای وای! نگاه نکنید! اما این بار ما توجه شما را اینطوری به آگهی خیلی اخلاقی مان جلب می کنیم. تبلیغ یک گروه مذهبی در دانشگاه.

1213081152s.jpg

یادت باشه! اینها درختن! یعنی دستمال کاغذی کم مصرف کنید.

*اینطوری=گرفته شده با موبایل از سوژه های خیلی معمولی.