جامعه شناسی زمینی” دکتر صدیق سروستانی خیلی وقت نیست به دومین شخصی مهاجرت کرده. خوراک فیدبرنری اش هم خیلی جوان است. منحنی ِ تعداد ِ مشترکین ِ این وبلاگ اما نشان می دهد که وقتی اهل فن وبلاگ نویس می شوند، باید منتظر شیب های تند در منحنی ها بود.

خوراک ِ “جامعه شناسی زمینی” را از اینجا مشترک شوید.