اگر می خواهید رزومه بنویسید، یا قبلا نوشته اید و می خواهید دستی به سر و رویش بکشید، و البته اگر Latex کار هستید، این قالب را از دست ندهید. دو انتخاب برای ظاهر و چند انتخاب رنگ دارد.

اینجا دو مثال هست. روزمه ی من را هم با قالب جدید اینجا ببینید.

اگر شما هم قالب جالبی برای رزومه سراغ دارید خبر بدهید.