قرار است بنشینم و کد ِ یک داستانی را کامل کنم و مثل ِ همه ی آدمیزادهای دیگر نشسته ام به کارهای دیگر.

این هم حاصل انگولک امروز: برای صد خوراک اول گزارش ِ آخر ِ خوراک شمار، آنها که در دو هفته ی گذشته مدام خواننده داشته اند را بر حسب ِ “رشد” مرتب کردم. اینجا “رشد” یعنی میانگین ِ تعداد مشترک در هفته ی گذشته تقسیم بر میانگین ِ تعداد مشترک در هفته ی قبلش. با این تعریف، ده وبلاگی که بیشترین رشد ِ تعداد مشترک را داشته اند اینها هستند:

  1. maryamss.wordpress.com
  2. persianjok.blogspot.com
  3. ariyayi.com
  4. z8un.com
  5. keshvary.wordpress.com
  6. rah-e-man.com
  7. zangoole.com
  8. avayemoj.com
  9. smto.ir
  10. osyan.net

این هم رشد ِ همگی. بوضوح بیشتر از ۹۰ درصد وبلاگها رشد ِ مثبت داشته اند، که البته منطقی است.