بیشتر تازه کردن دیدار، تا گرفتن عکس های بدردبخور.

روی عکسها کلیک کنید برای اندازه های بزرگتر. مشترک خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر از  اینجا بشوید.

پاییز آمد - 6پاییز آمد - 5

پاییز آمد - 4پاییز آمد - 2

پاییز آمد - 3رفته ای