هوا مرتب ابر باشد و یک روز هم که آفتاب است دوربین همراه نداشته باشی، اینطوری می شود که می روی سراغ عکسهای قدیمی ِ پست نشده. روی عکسها کلیک کنید برای اندازه های بزرگتر. مشترک خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر از  اینجا بشوید.

خاطراتپشمک

Stop!آواز دهل از نزدیک

Do not litter!بفرمایید هندوانه! :)

منظره ی اتفاقی - Random Sceneمنظره ی اتفاقی - Random Scene

منظره ی اتفاقی - Random SceneMore of God

منظره ی اتفاقی - Random Sceneمنظره ی اتفاقی - Random Scene

منظره ی اتفاقی - Random Sceneآقای غاز - Mr. Goose