و اما عشق! البته برای پسربچه های سبیلو. ترجمه هم لازم نداره.

چه انتظاری دارید از یک آقای محترم که در قسمت “اسلوموشن” ِ پایان نامه قرار گرفته؟

منبع