بعد از روزها هوای ابری و گرفته، امروز آسمان وینیپگ آفتابی بود. عید هالویین هم نزدیک ه. و این شد حاصل ماجرا.

روی عکسها کلیک کنید برای اندازه ی بزرگتر. خوراک وبلاگ عکسی کمانگیر را از اینجا مشترک بشید.

پاییز آمد - 2منظره ی اتفاقی - 4

منظره ی اتفاقی - 2منظره ی اتفاقی - 5

گیسوان پاییزمنظره ی اتفاقی - 3

پاییز آمد - 4پاییز آمد - 1

پاییز آمد - 3منظره ی اتفاقی - 1

Stop Sign