بدرقه عزیز مرحمت کرده و دعوت کرده من رو به شرکت در “بازی بهترین پست”. چاکریم. فکر کنم در پستهای اخیر چهارنعل بسوی کثافت رو بیشتر از بقیه دوست دارم. من هم مثل پسر فهمیده دعوت رو باز می گذارم. کامنت بگذارید این زیر و تشریف بیارید توی بازی.