گزارش جدید ِ خوراک شمار، در مقایسه با گزارش قبلی، فقط به این دلیل جالب نیست که ۵۴ خوراک جدید به لیست اضافه شده اند (و ۳۲ خوراک ِ شمارنده دار).

در این گزارش ۱۹ وبلاگ بیش از هزار مشترک دارند و updateblog را هم اگر ۱۹۹۹ اش را با ارفاق ۲۰۰۰ بگیریم، خوراک ِ چهار وبلاگ بالای ۲۰۰۰ مشترک دارد. نکته ی جالب ِ دیگر وجود ِ ۱۰ وبلاگ ِ نزدیک ِ ۲۰۰۰ و زیر ۲۵۰۰ و پله ی بین وبلاگ ۱۲ هم و ۱۳ هم است.

و البته حضور ناگهانی ِ خورشید خانم در مقام پنجم شگفتی این گزارش است. خوراک ِ فیدبرنری خورشید خانم را از اینجا مشترک شوید.

لیست ۲۰ وبلاگ ِ پرخواننده که از فیدبرنر استفاده می کنند (خوراک این وبلاگها را از اینجا بصورت opml بگیرید):

 1. ۱pezeshk.com
 2. asroone.net
 3. mhmazidi2.wordpress.com
 4. updateblog.net
 5. khorshidkhanoom.com
 6. zangoole.com
 7. sibiltala.blogspot.com
 8. shahvar.net
 9. itline.blogspot.com
 10. narenji.ir
 11. peakovsky.com
 12. persian.kamangir.net
 13. writeage.com
 14. winbeta.net
 15. wp.doxdo.net
 16. megaiti.com
 17. imilad.com
 18. mibibi.com
 19. gonahkar.com
 20. moniri.com


پس نوشت
: نیک آهنگ با ۲۶۷۰ تا سوم است و رو نمی کند: گزارش “فید” یا خورشت!

مرتبط: