پس نوشت: سلمای زبانشناس می گوید که آخرین مرحله “فنا” است. استدلالش هم کاملا منطقی است.

منبع