می دونم که عنوان بهتر برای این پست “موسیقی روز” ه، که هنوز دو روز از موسیقی “هفته”ی قبل نگذشته (ببینید: موسیقی هفته – بازآ).

این رو دوست عزیزی فرستاد که مطمئن نیستم اجازه داشته باشم اسمش رو ببرم. “دیگه این واسه ما دل نمی شه” با صدای حسین بختیاری (متن کامل).

بهش میگم جون دلم این همه دل توی دنیا، چرا یک کدوم مثل دل خراب و صاحب مرده ی من، پا پی خیال باطل نمی شه، چرا از این همه دل، یک کدوم مثل تو دیوونه ی زنجیری نیست، یک کدوم صبح تا غروب تو کوچه ول نمی شه، میگه یک دل مگه از فولاده، میگه یک دل مگه از فولاده، که تو این دور و زمونه چشش و هم بذاره، هیچ چیزی نبینه یا اگه چیزی دید، خم به ابروش نیاره