از منوچهر سخایی آهنگ ِ دوست داشتنی ِ “بابا رو بوس کن” رو هم شنیدیم. مادرم صدای بسیار خوبی داره و همیشه این آهنگ را در مسافرت ها می خواند. این هم کار دیگری از منوچهر سخایی: بازآ

می بینمت به شبها، بر بام آرزوها،  در هاله ای از رویا، می خوانمت به فریاد، می رانی ام به بیداد، وای از این شبها