survey-first.jpg

در هفته های اخیر، به همراه دوست بسیار بزرگواری، روی نظرسنجی رادیوزمانه کار می کردیم. این فرصت بسیار خوبی بود برای کارآموزی نزد یک استاد فن، و همینطور تماس حرفه ای با بچه های زمانه. حاصل، این نظر سنجی است که از امروز شروع شده و نتایج آن، به همراه اطلاعاتی که از “دیدیش” خواهیم گرفت، به زمانه ارایه خواهد شد. بخشی از این نتایج، به همان سیاق سال پیش، در رادیوزمانه منتشر خواهد شد.

با کلیک روی عکس بالا یا با تقه روی این لینک در نظرسنجی رادیوزمانه شرکت کنید.

مرتبط: مهدی جامی هم توضیح می دهد – نظرسنجی سوم زمانه