calendar_s.jpg

این موجود را در سفر ِ قبلی به شهر کوچک ِ پیناوا Pinawa (ببینید:رفتیم پیناوا – چند عکس) به قیمت ۲٫۵ دلار خریدم (چیزی حدود ۲۰۰۰ تومان). این یک تقویم است.

در شکل، دو مکعب می بینید، سه مکعب مستطیل، و یک “کابینت”. برای ساختن ِ یک تاریخ، عدد  ِ روز را با دو مکعب و اسم ماه را با سه مکعب مستطیل می سازیم.

روی ضلع های این مکعب ها چه اعدادی قرار دارند؟ مساله را اصلا  بدیهی فرض نکنید. آیا می توان این تقویم را برای تاریخ شمسی طراحی کرد؟ جواب باز هم بدیهی نیست.

پس نوشت: این پست در فرندفید به منیره تقدیم شد.