با گروه ِ دانشجویان ِ حضرت استاد یک بعدازظهر را در پارک گذراندیم. اینها چند عکس از اون چند ساعت ه.

روی عکسها کلیک کنید برای اندازه ی بزرگتر. خوراک وبلاگ عکاسی کمانگیر را از اینجا مشترک بشوید.

مرگ ِ مگسیباهم

رقص دونفره ی شعله هامورغرب - مورچه ی عقرب ناک - یک

Numberedمورغرب - مورچه ی عقرب ناک - دو

سلامگوشت خواری

یک عدد نیمکت در دوردستیک منظره ی اتفاقی

یک منظره ی اتفاقی از یک موجود زندهنزدیک و دور