normal_۲۰۰۷july۲۹-_۱۱۳.jpg

عکس از قلعه شنی در اینترنت کم نیست اما باز هم تجربه جالبی بود دیدن یک هنرمند در حال اینکار. ساکت و بی صدا روی ساحل گراند بیچ کارش رو می کرد. بعدا فهمیدیم که همسرش/رفیقش هم اونطرف روی دست مردم با حنا شکل می کشه. ازش پرسیدم، گفت جز آب و شن چیزی استفاده نمی کنه. پنج-شش تایی اما ابزار متفاوت داشت. عکسهای بیشتر رو اینجا ببینید.